Aanvragen


Het Kamper Krachtfonds is bedoeld om een eenmalige steun in de rug te geven.

 

Bij een individuele aanvraag gelden deze overwegingen:

 1. De aanvrager woont in de gemeente Kampen.
 2. De aanvrager heeft geen eigen middelen.
 3. Huisbezoek en inzage in de financiën kunnen onderdeel zijn van de procedure.
 4. Er is geen andere vergoeding mogelijk of niet toereikend (bijvoorbeeld gemeente, rijk, belastingen, uwv, via eigen netwerk en/of andere fondsen).
 5. De bijdrage
  * is urgent dan wel noodzakelijk.
  * heeft geen structureel karakter, deze is in principe 1-malig
  * is een gift
  * betreft bij voorkeur de aanschaf van een concreet product of dienst (zie voorbeelden)
  * wordt (idealiter) rechtstreeks via het Kamper Krachtfonds uitbetaald
  * kan indien nodig in termijnen uitbetaald worden
 6. Iedereen (de inwoner zelf, iemand uit zijn netwerk of een professional) mag een hulpaanvraag doen. Dit gebeurt altijd samen met betrokkene.
 7. Bovengenoemde criteria zijn uitgangspunten voor het toekennen van een bijdrage uit het Kamper Krachtfonds. Het bestuur beslist.

Bij een aanvraag voor een groep gelden deze overwegingen:

 

Het initiatief is van minimaal 5 inwoners voor inwoners:

 • Bredere betrokkenheid / draagvlak dan de eigen groep moet aangetoond worden
 • Initiatief richt zich op groeps /wijkbelang

Criteria:

 1. Aanvraag is gericht op het mogelijk maken van het initiatief
 2. Er is onvoldoende draagkracht (financiën) om het zelf te regelen
 3. Bevorderen van participatie / saamhorigheid
 4. Initiatief moet inwoners verbinden met elkaar
 5. Impact van het project
 6. Duidelijkheid over te bereiken doelen / effecten
 7. Inzicht in eigen bijdrage / bijdragen uit andere bronnen
 8. Zijn er geen alternatieve oplossingen voor het project ?
 9. Is het initiatief van buiten gemeente toepasbaar in Kampen ?
 10. Plan op 1 A4, concreet + tijdpad (draaiboek?) met duidelijke begroting
 11. Project voor is voor iedereen toegankelijk / te gebruiken (sociale betrokkenheid)
 12. Is het nodig?
 13. Is het toekomstbestendig?

 

De bijdrage van het KKF is bedoeld als aanjager van initiatieven bij voorkeur in de start- of voorbereidende fase en bestaat uit geld, een product of een dienst. De aanvragen kunnen door een groep inwoners van de Gemeente Kampen worden ingediend.