Jaarverslag 2015


 

Voorwoord

Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Kamper Kracht fonds: op 18 februari 2015 werd de stichting opgericht. Na bijna een jaar is het fonds een actieve organisatie geworden: er zijn middelen beschikbaar, veel organisaties en personen in de gemeente Kampen kennen het fonds, de interne organisatie werkt. Het fonds staat er, te midden van maatschappelijke veranderingen. De organisatie is echter jong en in ontwikkeling. In de komende jaren is er nog veel te doen m.b.t. publiciteit, fondsenwerving en het versterken van de contacten met anderen die werken aan de kracht van de Kamper samenleving.

 

Interne organisatie

In mei 2014 kreeg Lidi Kievit bij haar afscheid als wethouder het voorzitterschap van het Kamper Kracht fonds cadeau, een fonds dat nog opgezet moest worden. Het fonds zou dienen om inwoners van de gemeente Kampen steun te bieden die in een moeilijke situatie verkeren. Die steun is eenmalig en bestaat uit geld, goederen en/of diensten die op dat moment nergens anders te verkrijgen zijn, maar mensen op dat moment wel verder kan helpen. Het fonds steunt ook inwoners die met een gezamenlijk plan als groep de samenleving willen versterken.

Mw. Kievit ging met een groep betrokken inwoners van Kampen aan de slag om het fonds daadwerkelijk vorm te geven. Een werkgroep en een klankbordgroep dacht na over doel, criteria, procedures, het werven van middelen, publiciteit. Een logo en een website werden ontwikkeld. Een bestuur werd gevormd en notaris Goedegebure tekende samen met enkelen van hen de oprichtingsakte op 18 februari 2015. Daarna volgden inschrijving in de Kamer van Koophandel, een bankrekening en een ANBI verklaring. Het bestuur vergaderde 10 keer in 2015.

De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2015:

Mw. L. Kievit, voorzitter, dhr. T. de Wal, penningmeester, mw. E. Holwerda, secretaris en de leden mw. D. Diender, mw. H. Hamer en de heren G. Noppert en J. Vermeer. Naast het bestuur zetten leden van het Comité van Aanbeveling zich in voor het Kamper Kracht fonds. Dit Comité bestaat uit: Mw. T. Huisman, directievoorzitter Rabobank Overijssel, mw. M. Schinkel, oprichter van ELLLA, dhr. B. Boerman, gedeputeerde Provincie Overijssel, dhr. B. Koelewijn, burgemeester gemeente Kampen en dhr. B. Weever, directeur Weever B.V.

 

Activiteiten

Tegelijk met het opzetten van de organisatie werden acties ondernomen met als doel publiciteit en fondsenwerving:

 • Deelname aan de Tohopesate, de Kamper Beursvloer, in maart, leverde mooie matches op met De Stadsgehoorzaal (de foyer voor een hele middag), De Brug (advertenties) en Sportcentrum Sonnenberch (deelname aan/opbrengst van sportactiviteiten).
 • Jaarverslag 2015 Kamper Kracht fonds 2
 • Een aanvraag bij het Rabobank Stimuleringsfonds resulteerde in een bijdrage van € 2000 voor het houden van voorlichtingsbijeenkomsten.
 • Het geven van presentaties, door de voorzitter, tijdens bijeenkomsten van ondernemers-verenigingen. Dit leidde tot de eerste financiële bijdragen en bijdragen in natura.
 • Contacten leggen met organisaties die werkzaam zijn voor dezelfde doelgroep.
 • Het houden van 2 bijeenkomsten op 29 oktober, voor doorverwijzers én voor ondernemers.
 • Het verzenden van brieven naar personen en bedrijven uit het persoonlijke netwerk van een bestuurslid. De reacties waren merendeels positief.
 • Contacten onderhouden met het Lokale Fondsen Nederland voor begeleiding en advies.

Publiciteit

De stichting Kamper Kracht fonds heeft het volgende gedaan om haar activiteiten zowel aan de doelgroep als aan mogelijke financiers duidelijk te maken:

 • Bij deelname aan activiteiten (zoals Sociale cafés, bijeenkomsten in het kader van Kamper Kracht, de start van Financiën op Koers) het fonds presenteren
 • Het plaatsen van kleine advertenties in de Brug en 2 grotere in De Brug en in Kampen .nl.
 • Het ontwikkelen van een flyer
 • Verzenden van persberichten
 • Opbouwen van de website

In 2015 is het Kamper Kracht fonds een redelijk bekende naam geworden. De doelstellingen en mogelijkheden van het fonds blijken echter nog onvoldoende duidelijk te zijn bij doorverwijzers en aanvragers. De ondersteuning die men van het Kamper Kracht fonds kan verwachten is tenslotte eenmalig, het zetje de goede kant op.

 

Aanvragen

In het laatste kwartaal van het jaar kwamen de eerste aanvragen binnen: in totaal 8, van particuliere aanvragers. De meeste aanvragen betroffen complexe financiële situaties waarbij het team van het Kamper Kracht fonds adviezen gaf, of doorverwees. Er werden enkele huisbezoeken gebracht. Aan 1 aanvrager is financiële steun gegeven.

 

Financiën

Bekendheid moet groeien. Dat is duidelijk te merken aan de financiën. Dankzij royale bijdragen van de Rabobank en van de Stichting Lokale Fondsen Nederland kunnen we beschikken over een redelijk banksaldo aan het eind van het boekjaar. We zijn blij dat vier ondernemingen zich aan ons verbonden hebben met de toezegging voor een donatie gedurende een aantal jaren. Bijdragen van andere partijen kwamen incidenteel binnen. Er zal met inventiviteit gezocht moeten worden naar meer inkomsten. Enkele partijen hebben toezeggingen gedaan voor hulp in natura, ook deze bijdragen zijn zeer welkom.

 

Conclusies en aanbevelingen

In het jaar 2015 heeft het Kamper Kracht fonds een goede start gemaakt. In de volgende jaren zal deze basis worden uitgebreid.

De fondsenwerving blijft continu aandacht en actie nodig hebben!

In 2016 zullen meer contacten met doorverwijzers worden gelegd om de aanvragen te laten aansluiten bij de doelstellingen van het fonds.