Jaarverslag 2017


Voorwoord

Dit jaarverslag gaat over het tweede jaar waarin het Kamper Kracht fonds volop functioneerde. Aanvragers en hulpverleners wisten ons vaker te vinden dan in het jaar 2016. De financiële middelen bleven gedurende 2017 op peil. Als de trend van uitgaven zich echter doorzet zoals in 2017 ten opzichte van 2016, zullen we ruimer in ons financiële jasje moeten komen. Dat zal onze aandacht blijven vragen. Ook de contacten met donateurs en het versterken van publiciteit blijven een punt van aandacht voor onze nog jonge organisatie.

 

Aanvragen

Over het jaar 2017 zijn in totaal 78 individuele aanvragen en één groepsaanvraag bij ons binnengekomen. De groepsaanvraag voldeed niet aan de kaders die we gesteld hebben waardoor we geen bijdrage verstrekten. Van de individuele aanvragen werd in 47 gevallen gunstig beslist. Aan het eind van 2017 waren nog vier van de aanvragen in behandeling. Om u te informeren welke aanvragen werden toegekend, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een wasmachine of koelkast, een fiets of een laptop, de aanschaf van ID-kaarten, eigen bijdrages voor zwemlessen, huishoudelijke artikelen als een stofzuiger, pannenset, gordijnen of een bed, kleding voor kinderen en bijdrage in de betaling van huurpenningen.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking.

‘U heeft geen idee hoe blij U mij maakt met dit bericht. Mijn feestdagen kunnen niet meer stuk’.

Dat was de reactie van een inwoner van Kampen, middelbare leeftijd, al vijf jaar dezelfde bril dragend met varifocale glazen. Het zicht is slecht en dagelijks hoofdpijn het gevolg. De bewindvoerder kan geen budget vinden en de ziektekostenverzekering vergoedt geen bril. Wij adviseren aanvrager bepaalde stappen te ondernemen en kunnen enkele weken later een betaling aan een opticien doen voor een bril met varifocale glazen met cylinder. Deze inwoner kijkt nu weer met een heldere blik de wereld in.

 

Niet iedere aanvrager reageert zo hartelijk en zo spontaan, maar regelmatig volgen bedankjes of positieve reacties zowel van aanvragers als van hulpverleners. Die zijn daarmee uiteraard minder scheutig wanneer aanvragen worden afgewezen. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer we konden verwijzen naar andere oplossingen, of als hulp onzerzijds geweigerd werd omdat er geen structurele oplossing voor de problemen was gevonden. In andere gevallen werd niet voldaan aan onze criteria. Aanvragers trokken ook in enkele gevallen de aanvraag in omdat we teveel (kritische) vragen stelden. Tot onze verwondering kregen we zelfs, ondanks navraag, van enkele aanvragers geen teken van leven meer, hoewel we positief op de aanvraag hadden gereageerd. Al met al vergde de afhandeling van ingewikkelde aanvragen redelijk wat tijd van ons dagelijks bestuur.

Financiën

Voor een overzicht van de ingekomen en uitgegeven euro’s verwijzen wij u naar de bijlage. Over 2017 zijn de inkomsten vrijwel gelijk geweest aan de uitgaven. Er is een toename te zien van het aantal leden van de Club van 200. Die was weliswaar minder dan we verwachtten hetgeen niet verwonderlijk is, omdat we gedurende 2017 te weinig aandacht hebben kunnen besteden aan fondsenwerving. Voor het volgend jaar is daar wel een begin mee gemaakt. In ons bestuur hebben we ook gesproken over het verstrekken van leningen. In principe gaan we daar niet toe over, tenzij een aanvrager dat zelf wenst. Via de Kamper Beursvloer Tohopesate konden we een deal sluiten met de Lionsclub Kampen. Met enkele leden van die organisatie hebben we eind 2017 een brainstormsessie belegd waarin we creatieve ideeën ontvingen om onze naamsbekendheid te vergroten en zo ook meer inkomsten te genereren. Onze erkentelijkheid komt ook de organisatoren van de 1/8ste Triatlon toe, Sportcentrum Sonnenbergh en Goedzorg fysiotherapie uit IJsselmuiden. De opbrengst van dit sportieve gebeuren kwam aan ons fonds toe. Ook ontvingen we bijdragen van het Grootburgerweeshuis, de Vereniging van Vrijzinnigen in Kampen-Noordoostpolder, stichting Steunfonds voor de Zorg, kerkelijke instellingen en giften van particulieren. We kijken dankbaar terug op een financieel evenwichtig jaar.

 

Activiteiten

In 2017 hebben we informatie gedeeld met, of zijn aanwezig geweest bij:

  • de coördinator Thuisadministratie Humanitas Kampen
  • consulenten van de gemeente Kampen
  • alle fracties uit de gemeenteraad van Kampen over het armoedebeleid
  • de Tohopesate, de Kamper Beursvloer
  • de Triatlon in IJsselmuiden

Publiciteit

In 2017 werd tweemaal aan een groot aantal contactpersonen een Nieuwsbrief verstuurd. Op een A4tje gaven we aan welke activiteiten we in de zes maanden daarvoor hadden uitgevoerd. Met Zalsman Kampen konden we een Tohopesate-deal sluiten. Zij ontwierpen bedankkaarten voor onze donateurs. Weekblad De Brug plaatste weer gratis de mooie december-advertentie.

 

Interne organisatie

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2017 als volgt: Mw. L. Kievit, voorzitter, mw. E. Holwerda, secretaris, dhr. T. de Wal, penningmeester, de leden mw. H. van Schellen, mw. K. Bosga en de heren G. Noppert en B. Dotinga. Wegens drukke werkzaamheden hebben de leden mw. D. Diender en dhr. J. Vermeer in de loop van het jaar hun bestuursfunctie neergelegd. Gelukkig slaagden we erin met mw. Bosga en dhr. Dotinga vervanging te vinden. Aan het eind van het jaar gaf ook de secretaris mw. Holwerda tot onze grote spijt te kennen in verband met haar gezondheid de functie van secretaris te moeten neerleggen. Aan het eind van het jaar waren we in gesprek met een kandidaat-secretaris. Ook onze websitebeheerder dhr W. Hamer nam afscheid, mw. I. Hendriks stelde zich beschikbaar om hem op te volgen. Daar zijn we erg blij mee. Ons algemeen bestuur vergaderde in 2017 vijf maal. Aanvragen die boven een bepaald bedrag uit gaan worden via email met de leden kort gesloten. Het dagelijks bestuur verzorgde de meeste contacten met de aanvragers en met contactpersonen van andere organisaties.

 

Conclusie

 

Het Kamper Kracht fonds heeft in 2017 bewezen dat het in veel gevallen eenmalige hulp kan geven aan inwoners van Kampen die dat duwtje in de rug nodig hebben om op een goede manier verder te kunnen gaan. Het wordt een uitdaging voor het fonds om ook in de komende jaren voldoende middelen binnen te krijgen om die hulp en steun te kunnen blijven geven.