Jaarverslag 2019


Inleiding

2019 liet duidelijk zien, dat het Kamper Kracht fonds steeds meer bekendheid krijgt. De 65 individuele aanvragen uit 2018 werden ruimschoots overtroffen: wij noteerden over 2019 niet minder dan 90 aanvragen om steun. Daarvan hebben we 56 aanvragers een bijdrage uit ons fonds kunnen geven. Aan het eind van het jaar zijn van de 90 aanvragen nog 10 in behandeling. Ook de mogelijkheid voor een groepsaanvraag werd weer benut. Wij kregen van 4 groepen een aanvraag voor ondersteuning. Dat was voor het Full Color festival en voor Sinterklaasvieringen. Deze aantallen maken goed duidelijk, dat ons fonds in een steeds grotere behoefte voorziet. We zijn dankbaar, dat we voor zoveel inwoners van de gemeente Kampen van betekenis kunnen zijn. Niet alle aanvragen vielen binnen de kaders van het fonds. Soms was een advies voldoende en in andere gevallen bleek er toch meer eigen kracht te zijn of toch een netwerk aanwezig.

 

Activiteiten

Gedurende 2019 hebben we de gebruikelijke contacten gehad met organisaties als Financiën op Koers, Rondkomen in Kampen, de Weggeefschuur, De Kern, Stichting Present en zo nodig met andere hulpverlenende instanties. Er zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren over de toekenning van de gemeentelijke subsidie. Ook hebben we in gesprekken met medewerkers van de gemeente onze inbreng gegeven over de eigen bijdrage voor zwemlessen en de subsidiëring van apparatuur voor personen die in budgetbeheer terecht zijn gekomen. Via onze vaste contactpersoon bij de gemeente overlegden we – na toestemming van de aanvragers – over het wel of niet kunnen leveren van maatwerk door de gemeente.

 

Publiciteit

In april hebben we onze medewerking weer verleend bij de uitvoering van de 1/8ste Triatlon in IJsselmuiden. In december is tweemaal een advertentie geplaatst in weekblad ‘De Brug’ waarbij de aandacht werd gevestigd op onze activiteiten ten behoeve van inwoners van Kampen, speciaal voor kinderen. We zijn ons er van bewust, dat meer ruchtbaarheid aan het Kamper Kracht fonds gegeven moet worden. Daartoe hebben we in 2019 een communicatieplan opgesteld. Dat moet er in ook voor zorgen dat we meer inkomsten kunnen verkrijgen, noodzakelijk door de elk jaar toenemende uitkeringen. In de tweede helft van 2019 hebben we een Nieuwsbrief verstuurd aan al onze relaties. De leden van de Club van 200 kregen een ‘Bedankt’-kaart aan het eind van het jaar.

 

Interne organisatie

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2019 als volgt: Lidi Kievit voorzitter, Jenine Kanis secretaris, Tom de Wal penningmeester en de leden Karin Bosga, Gosse Noppert en Bert Dotinga. In december hebben we afscheid genomen van Jenneke Woudenberg. Drukke werkzaamheden lieten haar onvoldoende tijd voor een actieve rol binnen ons bestuur. Wel blijft Jenneke beschikbaar voor het doen van huisbezoeken. We bedanken Jenneke voor haar inzet. Haar taak als secretaris is in het begin van 2019 overgenomen door Jenine Kanis. Zij trad per 4 februari 2019 toe als bestuurslid. We prijzen ons gelukkig met haar snelle en gedreven invulling van de secretarisfunctie. Ook Direne ten Hove is deelnemer aan de vergaderingen in ons bestuur. Zij heeft namens de Rabobank zitting genomen in het Comité van Aanbeveling. We zijn en blijven blij met Ineke Hendriks die onze website bijhoudt.

Het algemeen bestuur vergaderde in 2019 vijf maal. Het dagelijks bestuur verzorgde de meeste contacten met de aanvragers en met contactpersonen van andere organisaties. Een enkele keer gaat een van de bestuursleden op huisbezoek. Aanvragen, die boven een bepaald bedrag uitgaan, worden geanonimiseerd aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Veel tijd is besteed aan het communicatieplan, aan het in overeenstemming brengen van onze processen en formulieren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook zijn de criteria zoals in 2015 na overleg met de betrokken partners werden vastgesteld, in het verslagjaar opnieuw herijkt.

 

Financiën

Voor een overzicht van de ingekomen en uitgegeven euro’s verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag. Er zijn twee donateurs aan club van 200 toegevoegd. Ook heeft de gemeente Kampen een subsidie van € 7.500 toegekend. Opnieuw was het Kamper Kracht fonds het goede doel van de 1/8ste Triatlon, die georganiseerd werd door Sportcentrum Sonnenbergh en Goedzorg fysiotherapie uit IJsselmuiden. Ook ontvingen we bijdragen van het Grootburgerweeshuis, de stichting Steunfonds voor de Zorg en giften van enkele particulieren. We kijken terug op jaar, waarin de uitgaven iets hoger lagen dan de inkomsten. Wel maken we daarbij een kanttekening. Eind 2019 hebben we nog voor meer dan 6.000 euro aan toezeggingen uitstaan. Dat betekent dat de uitgaven plus verplichtingen 77 procent hoger lagen dan in 2018. In 2020 zullen we doorlopend de financiële vinger aan de pols moeten houden.

 

Conclusie

Het Kamper Kracht fonds heeft ook in 2019 bewezen dat het in veel gevallen eenmalige hulp kan bieden aan inwoners van Kampen die dat nodig hebben, zodat ze onbezorgder verder kunnen. Het blijft een uitdaging om de brug te zijn naar aanvragers die zo’n zetje nodig hebben

.