Jaarverslag 2020


Inleiding

In maart 2020 nam de overheid maatregelen in verband met de bestrijding van het corona-virus. Met de ‘Lock down’, hoe intelligent ook, droogde de stroom van aanvragen om hulp bij het Kamper Kracht fonds op. Een van de mogelijke redenen hiervoor lijkt ons, dat de contacten van hulpverleners met hun cliënten verminderden en als er wel afstemming was, dat meestal vanachter beeldschermen verliep in plaats van huisbezoeken. De stijgende trend in aanvragen bij ons fonds van de afgelopen jaren zette daardoor niet door. Wel zagen we een toename in het tweede halfjaar. In de eerste 6 maanden kregen we 19 aanvragen, in het tweede halfjaar 30. Die toename kwam volgens ons door het versoepelen van de overheidsmaatregelen. Aan het eind van 2020 zijn 27 verzoeken gehonoreerd en 4 nog in onderzoeksfase. Het totaal van 49 individuele en 2 groepsaanvragen steekt magertjes af tegen vorig jaar want in 2019 ontvingen we 90 individuele aanvragen en 4 voor groepen.

 

Activiteiten

Helaas moesten we weer constateren, dat er schrijnende situaties bestaan. Het komt zelfs voor dat men helemaal geen leefgeld meer heeft. Niet alle aanvragen vielen binnen de kaders van het fonds. Soms was een advies voldoende, bleek er toch een andere oplossing te zijn of een netwerk aanwezig voor hulp. We constateren dat er ook aanvragers zijn die niet reageerden op onze aanvullende vragen. Is dat uit schaamte of is onze vraag niet binnen gekomen? We hebben binnen het bestuur afgesproken, dat we zo nodig zelf een lijntje leggen naar de aanvragers om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Onze contacten met andere organisaties waren beperkt in 2020. We hadden wel contact met Financiën op Koers, Rondkomen in Kampen, de Weggeefschuur, De Kern, Stichting Present en met enkele andere hulpverlenende instanties. De voorzitter gaf bij stichting Present een presentatie aan de werknemers en vrijwilligers over het reilen en zeilen binnen het Kamper Krachtfonds. Omdat wij regelmatig met hen samenwerken, was dit een waardevolle avond. Ook voerden we gesprekken met ambtenaren over het aanvragen voor, en de toekenning van gemeentelijke subsidie. Via onze vaste contactpersoon bij de gemeente overlegden we – uiteraard na toestemming van de aanvragers – over het wel of niet kunnen leveren van maatwerk door de gemeente. Maatwerk is nog wel een punt van overleg. Wij hebben soms de indruk dat over maatwerk moeilijk wordt gedaan. In 2021 komt dat aan bod bij de te voeren gesprekken.

 

Publiciteit

Aan het in 2019 vastgestelde communicatieplan is in 2020 door de Lock down weinig uitvoering gegeven. Wij geven de voorkeur aan persoonlijke contacten, maar dat was bijna onmogelijk door de corona. Daardoor ging ook de jaarlijkse 1/8ste triatlon in IJsselmuiden helaas niet door. In december

plaatsten we een advertentie in weekblad ‘De Brug’ waarbij de aandacht werd gevestigd op onze activiteiten ten behoeve van inwoners van Kampen. In de Adventsperiode ontvingen ongeveer 60 gezinnen met kinderen een verrassingspakket via ‘Rondkomen in Kampen’. Om onze stichting ook bij die doelgroep meer bekendheid te geven, hebben wij daarin ook meegedaan met een attentie. In de tweede helft van 2020 verstuurden we een Nieuwsbrief aan al onze relaties. De leden van de Club van 200 ontvingen een ‘Bedankt’-kaart aan het eind van het jaar. We hopen dat 2021 een jaar wordt waarin we meer mogelijkheden tot persoonlijk contact zullen krijgen.

 

Interne organisatie

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2020 als volgt: Lidi Kievit voorzitter, Jenine Kanis secretaris, Tom de Wal penningmeester en de leden Karin Bosga, Direne ten Hove, Bert Dotinga, Elly Potgieter en Arjan Vahl. De twee laatstgenoemden hebben zich bereid verklaard ons bestuur te komen versterken. Daar zijn we blij mee. In december namen we afscheid van Gosse Noppert. Vanaf het eerste begin van ons fonds was hij een stuwende kracht binnen ons bestuur. Wij danken hem daar hartelijk voor. We zijn en blijven blij met Ineke Hendriks die onze website bijhoudt. Zij ondersteunde ons bij de overgang naar een andere hostingpartij voor de website. Doorn Automatisering in IJsselmuiden verzorgde voor ons geheel belangeloos de overgang naar de Cloud omgeving voor onze e-mail en bestanden.

Het algemeen bestuur vergaderde in 2020 viermaal. Door de anderhalve meter maatschappij schakelden we in november over naar digitaal vergaderen. Het dagelijks bestuur verzorgde de meeste contacten met de aanvragers en met contactpersonen van andere organisaties. Een enkele keer gaat een van de bestuursleden op huisbezoek. Aanvragen, die boven een bepaald bedrag uitgaan, worden geanonimiseerd aan het algemeen bestuur voorgelegd.

 

Financiën

Voor een overzicht van de ingekomen en uitgegeven euro’s verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag. We konden 2 donateurs aan de club van 200 toevoegen, helaas hebben 4 donateurs opgezegd. De gemeente Kampen heeft onze stichting een subsidie van € 7.500 toegekend. Blij verrast waren we door de bijdrage van de niet doorgegane 1/8ste Triatlon. Sponsoren en deelnemers besloten hun bijdrage niet terug te vragen zodat aan twee fondsen een bedrag kon worden uitgekeerd. De organisatoren Sportcentrum Sonnenbergh en Goedzorg fysiotherapie uit IJsselmuiden vereerden ons met een bedrag van € 1.750. Ook ontvingen we tweemaal een bijdrage van het Grootburgerweeshuis en een van de stichting Steunfonds voor de Zorg. Daarnaast bedachten enkele particulieren ons met giften. We kijken terug op een bijzonder jaar waarin de inkomsten hoger waren dan de uitgaven. Wel staat op 31 december nog een bedrag aan verplichtingen uit, maar om daaraan te voldoen hoeven we ons geen zorgen te maken.

 

Conclusie

Ondanks het relatief lage aantal aanvragen zijn we toch blij, dat we voor de inwoners van de gemeente Kampen van betekenis konden zijn. Het Kamper Kracht fonds heeft ook in 2020 bewezen dat het in bepaalde gevallen eenmalige hulp kan bieden aan inwoners uit de gemeente Kampen die dat nodig hebben zodat ze onbezorgder verder kunnen. Het blijft een uitdaging om de brug te zijn naar aanvragers die zo’n zetje nodig hebben.