Jaarverslag 2021


Inleiding

‘We zijn bijna sprakeloos en vooral zo bijzonder dankbaar!’

Bij zulke reacties weten we eens temeer waarvoor het Kamper Kracht fonds in het leven is geroepen: helpen als mensen met de handen in het haar zitten.

 

Aanvragen

In 2021 vonden meer aanvragers de weg naar ons fonds dan het jaar daarvoor. Viermaal konden we een groep bedienen en 69 maal kwam een individuele aanvraag bij ons binnen. Daarvan werden 43 via hulpverleners of kennissen ingediend. In het jaar daarvoor bleef de teller staan op twee groepsaanvragen en 49 persoonlijke. We mogen daarom zonder schroom constateren, dat de invloed van het corona-virus op de hulpverleners in 2021 minder groot was dan in 2020. Zij hadden meer contact met hun cliënten, hetzij via beeldscherm, hetzij via persoonlijke contacten. En wellicht weet men ons ook beter te vinden via de eind dit jaar gestarte promotiecampagne.

In 2021 hebben we in totaal 46 betalingen gedaan, waarvan in het eerste halfjaar 19 keer en in de tweede zes maanden waarin men ons beter wist te vinden 27 keer.

In totaal hebben we een recordbedrag mogen uitkeren, in totaal € 20.002,59. En dan zijn nog niet alle aanvragen afgewikkeld: in 2022 zijn nog vier betalingen uitgegaan op aanvragen uit 2021. Ons lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat het Kamper Kracht fonds nog steeds in een groeiende behoefte voorziet.

 

Activiteiten

Onverminderd is onze constatering, dat in ons rijke land schrijnende situaties bestaan. Dat kunnen zowel financiële als emotionele, sociale of psychische probleemsituaties zijn. Als voorbeelden kunnen we noemen, dat een moeder geld vroeg om winterjassen voor haar drie kinderen te kunnen kopen, of dat – wat steeds vaker voorkomt – door of via hulporganisaties gevraagd wordt om stortkosten te betalen, zodat de leefruimte van hun cliënten behoorlijk groter wordt. Een deel van de aanvragen betreft de zorgkosten, traumabehandeling en tandarts- dan wel premie ziektekosten kunnen door enkele aanvragers onmogelijk zelf worden betaald. Witgoed en fietsen zijn ook regelmatig onderwerp van de aanvraag. Vrij uniek was een aanvraag voor financiële hulp aan een gezin dat alle zeilen bijzette om uit de schuldsanering te kunnen blijven.

Niet onvermeld mag blijven, dat leden van ons bestuur zich hebben ingespannen om voor minder goed bedeelden en hun kinderen een feestje te bouwen. Aan het eind van 2021 hebben we via de Voedselbank bonnen uitgereikt waarmee kinderen en jeugd in de kerstvakantie gebruik konden maken van de waterspeeltuin en jeugdfitness. Dat is een groot succes gebleken met dank aan de eigenaren van Sportcentrum Sonneberch IJsselmuiden. Eerder werden bonnen voor ijsjes verstrekt en hebben we een bijdrage gegeven aan gezinnen die de dupe zijn geweest van de toeslagaffaire.

Door de corona zijn onze contacten met andere organisaties beperkt geweest. Wel hebben we bij bepaalde vragen afstemming gezocht met de hulpverlenende instanties, maar vergaderingen zijn niet aan de orde geweest. Er zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren over het aanvragen voor, en de toekenning van gemeentelijke subsidie. Via onze vaste contactpersoon bij de gemeente overlegden we – uiteraard na toestemming van de aanvragers – over het wel of niet kunnen leveren van maatwerk door de gemeente. Dat laatste is nog wel een punt van overleg. Wij hebben soms de indruk dat over maatwerk erg moeilijk wordt gedaan. In 2022 gaan we dat verder aankaarten.

 

Publiciteit

Aan het in 2019 vastgestelde communicatieplan hebben we in 2021 meer uitwerking kunnen geven, hoewel door de beperkingen m.b.t. de corona de gang er pas in het tweede halfjaar is ingekomen.   Even dachten we dat de wet van Murphy ons dwars zat bij de acties. Met BrugMedia hebben we een contract afgesloten voor meer publiciteit o.a. via facebook. Dat is een medium waar veel leden van onze mogelijke doelgroep gebruik van maakt. Maar door personeelsverloop bij BrugMedia heeft de uitvoering van het plan tijd gekost. Gelukkig is eind 2021 toch een start gemaakt. In 2022 zal onze PR-commissie het plan om bekendheid te verstrekken over het doel van ons fonds verder doorvoeren. Helaas is door de corona de jaarlijkse 1/8ste triatlon in IJsselmuiden weer niet doorgegaan. Dat sportevenement is een moment bij uitstek om ons in de picture te brengen. In december hebben we onze gebruikelijke advertentie geplaatst in weekblad ‘De Brug’. Daarbij werd de aandacht gevestigd op onze activiteiten ten behoeve van inwoners van Kampen. In de tweede helft van 2021 hebben we een Nieuwsbrief verstuurd aan al onze relaties. De leden van de Club van 200 kregen een ‘Bedankt’-kaart aan het eind van het jaar. We hopen dat 2022 een jaar wordt, waarin we meer mogelijkheden tot persoonlijk contact zullen krijgen.

 

Interne organisatie

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2021 als volgt: Lidi Kievit voorzitter, Ineke Hendriks secretaris, Tom de Wal penningmeester en de leden Karin Bosga, Direne ten Hove, Bert Dotinga, Elly Potgieter en Arjan Vahl. We hebben afscheid genomen van Jenine Kanis die ons om persoonlijke redenen vaarwel heeft gezegd. Wij danken haar hartelijk voor de betoonde inzet. Ineke Hendriks heeft haar taak als secretaris overgenomen. Daar zijn we blij mee.

Het algemeen bestuur vergaderde in 2021 zes maal. Door de anderhalve meter maatschappij gebeurde dat meestal digitaal. Het dagelijks bestuur verzorgde de meeste contacten met de aanvragers en met contactpersonen van andere organisaties. Aanvragen, die boven een bepaald bedrag uitgaan, worden geanonimiseerd aan het algemeen bestuur voorgelegd.

 

Financiën

Voor een overzicht van de ingekomen en uitgegeven euro’s verwijzen wij u naar het financieel jaarverslag.  Er is een donateur aan club van 200 toegevoegd, vier hebben hun donateurschap verlengd. Daar zijn we blij mee. De gemeente Kampen heeft weer een subsidie van € 7.500 toegekend. Ook ontvingen we tweemaal een bijdrage van het Grootburgerweeshuis. Daarnaast bedachten enkele particulieren ons met giften. We kijken terug op een bijzonder jaar waarin de uitgaven hoger lagen dan de inkomsten.

 

Conclusie

Wij zijn weer blij, dat we voor een groeiende groep inwoners van Kampen van betekenis konden zijn. Het Kamper Kracht fonds heeft ook in 2021 bewezen dat het in bepaalde gevallen eenmalige hulp kan bieden aan inwoners uit de gemeente Kampen die dat nodig hebben, zodat ze onbezorgder verder kunnen. Het blijft een uitdaging om de brug te zijn naar aanvragers die zo’n zetje nodig hebben.